คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง โดยจำแนกตามรูปแบบและประเภทของธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง จำนวน 282 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         ในจังหวัดพัทลุงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีรูปแบบธุรกิจและประเภทธุรกิจต่างกันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกัน

คำสำคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้บริหารสถานประกอบการ

 

Abstract

            This research aimed to study and compare the desirable characteristics of graduates of  Vocational Certificate level (Voc. Cert.), according to the views of the executive enterprises in Phatthalung. The sample consisted of 282 executive enterprises in Phatthalung province. The instruments were questionnaires and statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance (One - Way ANOVA). The finding showed that the overall desirable levels of graduate level certificate (Vocational Certificate) according to the views of the executive enterprises in Phatthalung were at the highest level            (x̄ = 4.51). Those who differed in types of business were found to be statistically different in characteristics.

  

Keywords: Desirable Characteristics, Graduates of the Vocational Certificate (Voc. Cert.), Executive       
                 Enterprise.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 275