ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน และ2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนแรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่เป็นสมาชิกห้องออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     ในปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับการตรวจวัดรอบเอวและพบว่ามีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกห้องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ชุดที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตน แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .64 ถึง .79 และโดยรวม .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ

      ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีหลังได้รับโปรแกรมเสริมสร้างมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการออกกำลังกายแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยรวมอยู่ในระดับสูง
  2. นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแรงสนับสนุนทางสังคมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายหลังได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการรับรู้ความสามารถแห่งตน ปรากฏว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 คำสำคัญ: ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ นักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน

 

Abstract

                The research aimed to study the results of the health promotion program by applying  perceived self-efficacy and social support to health behavior of overweight students of Ubon Ratchathani Rajabhat University and compare the results of perceived self-efficacy, social support, food consumption behavior, and exercise behavior between the experimental group and the control group. The samples in the study were the students whose waistlines were measured and found larger than the standards. An experimental group of 30 students and a control group of 30 took part in the project.  They were obtained by a simple random sampling.  The experimental group was given a health program for 8 weeks. The research instrument was divided into two sets: one was the health promotion program meant to promote the weight control of the members, the other was the questionnaire on the perceived self-efficacy, social support, food consumption behavior and exercise behavior. Statistics used were percentage, mean, standard deviation and independent t-test.

      The research results were as follows:

  1. Following the health promotion program the students of Ubon Ratchathani Rajabhat University who were overweight had a moderate level of overall perceived self-efficacy in exercise, social support for exercise and food consumption behavior. Their exercise behavior was at a high level.
  2. It was found that the experimental group had a higher average score of social support, food consumption behavior and exercise behavior following the health promotion program than the control group at a statistical significance of .01. As regards the perceived self-efficacy, it was found that the experimental group following the health promotion program had a higher score than the control group with a statistical significance of .05.

 

Keywords: Results of the Health Promotion Program, Perceived Self-Efficacy, Social Support, Health Behavior, Overweight Students.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 178