ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความก้าวหน้าของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น ก่อน ระหว่าง และหลังได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยดังกล่าว ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ (2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาขาม มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ ระหว่างการทดลองอยู่ในระดับดี และหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก และ (2) เด็กปฐมวัยดังกล่าวมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ: กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย

 

Abstract

              The purposes of this research were 1) to study the progress of scientific process skills of preschool children at Ban Pha Kam School in Khon Kaen province before, during and after participating in the learning resource field trip activities in community and 2) to compare the scientific process skills of the preschool children before and after participating in the learning resource field trip activities in the community. The sample comprised 20 preschool children, 5-6 years old, studying at the second year kindergarten level in Ban Pha Kam School, Khon Kaen province during the second semester of the 2014 academic year, obtained by cluster sampling. The research instruments consisted of the learning resource field trip activity plans and a scientific process skills assessment scale.  Statistics for data analysis were  percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that 1) before the experiment with organizing the learning resource fieldtrip activities in the community, the mean score on scientific process skills of preschool children at Ban Pha Kam School was at a fair level; during the experiment, the mean score of their counterpart was at a good level; and after the experiment, their counterpart’s mean score was at a very good level; and (2) after participating in the learning resource fieldtrip activities in the community, the preschool children’s post-experiment scientific process skills were significantly higher than their pre-experiment counterpart’s skills at .05 level of significance.

 

Keywords: Learning Resource Field Trip Activities, Science Process Skills, Preschool Children

 


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 263