ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งเป็นแบบกึ่งการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนและหลังการทดลอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วย t-test ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลอง มีความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง และมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนของผู้ป่วยไตเรื้อรัง เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

คำสำคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยไตเรื้อรัง

 

Abstract

            The objective of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of  health education program in self-care of chronic kidney disease (CKD) among chronic kidney disease patients at   Tambon Health Promoting Hospital, Namyuen District, Ubon Ratchathani province. The subjects in this study were 60 CKD patients who were selected by means of a simple random sampling technique. The subjects were randomly equally assigned into two groups of 30 participants, the experimental and  the comparison group (control group). The questionnaires developed by the researcher and clinical parameters record were used for data collection before and after the intervention. Frequency, percentage, means, standard deviation, paired sample t-test, and independent t-test were applied for data analysis.           The result of this study revealed that after the intervention, the experimental group had better knowledge in CKD, health behaviors , and self-efficacy than before the intervention and than that of those in the control group at a .05 level.

 

Keywords:  Health Education Program, Health Behaviors, CKD Patients

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 296