ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

              การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า KC MOODLE ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ใน 3 สาขาประกอบไปด้วย สาขากิจกรรมบำบัด สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค คำนวณกลุ่มตัวอย่างมี 196 คน หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เคอร์จี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการแพทย์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสำรวจได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดได้เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE โดยนักศึกษาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันในระดับมาก (Mean = 3.66, SD = .80) การเข้าสู่ระบบ (Log in) สามารถทำได้ง่ายในระดับมาก (Mean = 3.66, SD = .86) มีความสะดวกในการใช้งานในระดับมาก (Mean = 3.66, SD = .80) นอกจากนี้ในเรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (mean = 3.41- 2.89) ได้แก่ ความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในกระบวนวิชาของคณะฯ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้สอนได้โดยสะดวก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนได้ กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ นักศึกษามีความเห็นว่านักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในระดับมาก (Mean = 3.89, SD = .64) อาจารย์มีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในระดับมาก (Mean = 3.48, SD = .69) นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าน่าจะมีแบบทดสอบความรู้ให้เข้าไปลองทำได้ เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของนักศึกษา ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE สื่อการเรียนการสอน

 

Abstract

               This survey research aimed to study the opinion of students toward teaching-learning media management at the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University in the academic year 2013. The areas of the study covered the students’ experiences from using the online system called CMU Online KC-Moodle for all courses in the faculty, and from their readiness to use electronic teaching-learning media. The subjects comprised 196 students in their third and fourth year of study in Occupational Therapy, Medical Technology and Radiologic Technology Programs. The sample group was determined by using Krejcie and Morgan Table. Data were collected through online questionnaires, which were developed by a researcher, and its content validity was evaluated by three experts. The reliability of the questionnaires yielded .81. The results showed that the opinions of students toward the CMU Online KC-Moodle system were at a higher level in terms of suitability for the learning method of current students (mean= 3.66, SD= .80), ease in accessing the log in system (mean= 3.66, SD= .86) and practicability of use (mean= 3.66, SD= .80). The opinion of students on topics of suitability for use in the faculty, helping students to understand more about subject contents, having a pathway for contacting teachers, generating knowledge to share between learners, and encouraging students to be active learners, were seen at a medium level (mean range 3.41- 2.89). The opinion of students about their readiness to use computers and electronic teaching media was shown at a higher level (mean= 3.89, SD= .64). In the meantime, the readiness of teachers was seen also at the higher level (mean= 3.48, SD= .69). Furthermore, the students suggested that they need more practice with a quiz in this online system in order to improve their understanding of the lessons.  

 

Keywords: Opinion of Students, CMU Online KC-Moodle, Teaching-Learning Media

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 256