ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 4) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 205 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Stepwise

            ผลการวิจัยพบว่า

            1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของครู การจัดการด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินผลการสอนของครู

            2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ  ด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

            3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง (rxy= .708) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            4) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการกำหนดภารกิจของสถานศึกษาร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 78.5  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

 

คำสำคัญ:   ภาวะผู้นำทางวิชาการ  การประกันคุณภาพภายใน

 

Abstract

               This research aimed to study 1) the academic leadership of school administrators under the Vocational College in Chachoengsao province, 2) the internal educational quality assurance operation,  3) the relationship between the instructional leadership and toward the internal educational quality assurance operation, and 4) the academic leadership of school administrators affecting the internal educational quality assurance operation. The sample were 205 school administrators and teachers under the Vocational College in Chachoengsao province. The research instrument was a five –point rating scale questionnaire. The statistics used in data analysis consisted of mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Multiple Regression Analysis (Stepwise).

        The findings were as follows:

  1. The academic leadership under the Vocational College in Chachoengsao province as whole was at a high level, ranked by the mean scores from high to low: points of view and tendency for change, curriculum planning for develop teacher’s progress, learning and teaching promoting academic atmosphere, and evaluation of teaching, respectively.
  2. The operation of internal education quality assurance as a whole was at a high level, ranked from high to low: follow-up and monitoring education quality, the internal evaluation with compliance education, continuously improving the quality of education, and determining educational standards of school, respectively
  3. The relationship of the academic leadership and the internal education quality assurance operation showed a moderately positive relationship with the teachers and school administrators’ satisfaction on work performance at the statistically significant level of .05.
  4. The academic leadership, promoting academic at mosphere, learning and teaching and defining work together affected the internal education quality assurance operation. It could be used to predict on 78.5% of accuracy at the statistically significant level of .05.

 

Keyword: Academic Leadership, Internal Quality Assurance

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 250