รูปแบบการดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

บทคัดย่อ

             การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ จำนวน 24 คน และสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 30–60 ปี จำนวน 70 คน  เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้รูปแบบ ที่ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาทีมบริหารจัดการคัดกรองและเฝ้าระวัง 2) การสื่อสารระหว่างทีม 3) การคัดกรองและเฝ้าระวัง และ 4) การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จาก ผลการดำเนินงาน จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมและระดับการทำงานเป็นทีมของทีมสหวิชาชีพเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของสตรีกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับมาก รวมทั้งผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานคุณภาพบริการปฐมภูมิ

คำสำคัญ: มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรอง ทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่

 

Abstract

               This action research was to develop a model of cervical cancer screening by a team of multi-professional across area of Senangkhanikhom district, Amnatcharoen province. The samples were 24 public health personnel working at sub-district health promoting and 70 female aged from 30 to 60 years old living in the district. The tools of this study included the tests of quantitative and qualitative methods. Data were analyzed by content analysis and descriptive statistics. The result revealed  that  the operational model including 4 strategies: 1) the development of management screening and surveillance teamwork, 2) communication between teamwork, 3) screening and surveillance and 4) the development and knowledge creation. This resulted from participation of the team. The satisfaction of the sample was at a higer level and passed the standard criteria set for primary service.

 

Keywords: Cervical Cancer, Screening, Multidisciplinary Team

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 230