แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทำงาน และตำแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือบุคลากรในสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 220 คน โดยสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการทดสอบการถดถอยพหุคูณ

              ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี และปฏิบัติงานในตำแหน่งส่วนงานพัฒนาธุรกิจมากที่สุด แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสำเร็จของงาน  ตามลำดับ ประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านปริมาณงาน มีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพของงาน ด้านวิธีการ และด้านเวลา ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทำงาน และตำแหน่งงาน ต่างกัน เห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสก้าวหน้า และด้านการยอมรับนับถือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คิดเป็น ร้อยละ 65 ซึ่งสามารถใช้ทำนายประสิทธิภาพในการทำงานได้ร้อยละ 65

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

Abstract

             The research aimed to study and compare the motivation affecting the performance efficiency of the staff of the Bank of Agriculture and Co-operative in Ubon Ratchathani provice as classified by sex, age, educational levels, monthly income, working experience and positions.  The samples used in the research were 220 staff of the Bank of Agriculture and Co-operative. They were selected by a proportionate stratified random sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire yielding a confidence value equivalent to .84. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and a  multiple regression test.

              The research findings were as follows:

              The majority of the subjects were females, aged under 35 years,  earned an income of 100,001- 15,000 baht, had 5-10 years of working experience and mainly worked in the business development.  The motivation which affected the performance efficiency was at a high level. As regards individual aspects,  they can be arranged in a descending order:  work nature,  acceptance, progress opportunity, responsibility, and job success, respectively.

                  The performance efficiency was ranked at a high level. It can be shown in the following order: work load, work quality, methods and time.

                  A comparison of the personal factors showed that the respondents who were different in sex, age, educational levels, monthly income, working experience and positions held no different views on the motivation affecting the work efficiency.  As for individual aspects,  it was found that  there was a difference with a statistical significance of .05 in terms of the motivation for responsibility.  A stepwise analysis showed that the motivation in responsibility, progress opportunity, and acceptance affected the work efficiency with a statistical significance of .01. It can be used to predict the work efficiency by 65%.

 

Keywords:  Motivation, Work Efficiency, Staff, Bank of Agriculture and Co-operative

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 534