การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องเครื่องกลอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5–6 ปี จำนวน 21 คน ที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.68/83.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และ (2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าว สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม เครื่องกลอย่างง่าย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย

 

Abstract

                  The objectives of this study were (1) to develop an activity package on simple machines for efficiency according to the criteria and (2) to compare the science process skills of preschool children between before and after using of an activity package on simple machines. The sample comprised twenty-one preschool children, 5-6 years old, who were studying in the first kindergarten level during the first semester of the 2014 academic year at Ban Nonpodaeng School in Loei province, obtained by cluster sampling. The developed activity package and the science process skill test were employed in data collection. Statistics employed in the data analysis were an analysis of the efficiency E1 / E2, percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that (1) the development an activity package on simple machines had an efficiency of 83.68/83.24 percentage meeting the established criteria; (2) after using an activity package on simple machines, the science process skills for preschool children were higher than before using with the statistical significance at .05 level. 

 

Keywords: Activities Package, Simple Machines, Science Process Skills, Preschool Children

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 351