ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จำแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษา บทบาทหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีภาวะผู้นำในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยภาวะผู้นำเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการดลใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความมีบารมี ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ตามลำดับ
  2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษา และบทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า

             2.1 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             2.2 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

          2.3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำเป็นรายด้าน พบว่ามีด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างของภาวะผู้นำด้านนี้เป็นรายคู่ระหว่างครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 21 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะนำของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ จำนวน 2 คู่ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นำมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 5-15 ปี และ 16-20 ปี

 2.4 ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกัน

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก

 

Abstract

           The purpose of this research aimed to study and compare leadership of school administrators in small-sized schools under the Secondary Educational Service Area Office 12 as classified by gender, working experience, educational experience and roles. The samples were 291 academic teachers and school administrators. The instruments were questionnaires and statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance (One-Way ANOVA).

           The research findings were as follows:

  1. The overall of school administrators’ leadership in small-sized schools was at a high level. When considering each aspect, it was found that the inspiration was in the highest level, followed by charisma, stimulation of intelligence, and interpersonal relationship, respectively.
  2. The comparison of the leadership of school administrators as classified by gender, working experience, educational experience and roles of the academic teachers and school administrators showed:

                   2.1 The difference in gender statistical significance at .05 level;

  • No difference in educational experience;

.                  2.3  No difference in working experience; except the difference in interpersonal relationship with statistical significance at .05 level;

2.4 No difference in roles;

 

Keywords: Leadership, School Administrators, School Size

 


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 255