รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (CUP Split) กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่หรือ CUP Split ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้แก่กลุ่มผู้บริหารจำนวน 15 คน บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 35 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการประชุมสรุปประเด็นถอดบทเรียนและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาบริบทของพื้นที่ 2) ประชุมคณะกรรมการบริหารชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือ  3) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานเครือข่าย 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบาย/ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ การจัดระบบบริการรูปแบบใหม่ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล การจัดระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 6) สรุปประเด็นและประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่นำไปปฏิบัติ 7) ประเมินความพึงพอใจของผลงานของบุคลกร 8) วิเคราะห์ข้อมูลและผลการดำเนินงาน 9) ประชุมคณะกรรมการบริหารสรุปผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและโอกาสพัฒนาต่อไป ส่งผลให้เกิดผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI) อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นและได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งอาจสรุปประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญของการบริหารแบบ CUP Split คือ ในการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ การจัดโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบใหม่ เพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจการบริหารจัดการแก่สาธารณสุขอำเภอ เน้นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเน้นการบูรณาการการดำเนินงานสร้างนำซ่อมในพื้นที่

 คำสำคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ เครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ

 

Abstract

             This action research was to study the model for managing the new health care unit primary split (CUP Split) of Ban Dan District Health Office in Buriram province. The target group included 15 administrators and 35 health personnel working in the operational fields. Quantitative collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics and the qualitative ones were done by brainstorming meeting of the lessons learnt and content analysis. The research finding showed that the model for CUP Split consisted of 9 steps: 1) study the context of the area; 2) informing the objectives and request for cooperation through the meeting with administrative committee; 3) analyzing problem causes and plan for solution together; 4) developing the potential of the committee through operational seminars; 5) holding seminars on policy, database system improvement, and operational systemization to meet with indicators; 6) summing up the concepts and evaluate the operation; 7) evaluating personnel’s satisfaction; 8) analyzing the data and the operational outcomes; and 9) concluding the operation. The success gained improved KPI to be in a better position and district means to develop health system was derived. In conclusion, the concepts in operation of CUP Split referred to administrative dynamic, network management, operational structure management, an increase of role, duty, and authorization of district health officers which focused on implementation and integration in the operational areas.    

 Keywords: New Health Care Unit Primary Split (CUP Split), Network, Primary Unit Service

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 315