การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวทางการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำแนกตามระดับการศึกษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครู ในโรงเรียน 107 โรง จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 321 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า  t  การทดสอบค่า  F และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe´

              ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีสภาพการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก มีปัญหาการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาในทุกด้าน
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูที่มีระดับการศึกษาและตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าด้านการวางแผนและด้านการนำไปปรับปรุงและพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ข้อเสนอแนะ พบว่าสถานศึกษาควรมีการบริหารสารสนเทศด้านการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดกระบวนการ วิธีการและเป้าหมายของแต่ละฝ่ายให้มีความสอดคล้องและเชื่องโยงกัน ด้านการดำเนินงานควรมีการกำหนดกรอบปฏิบัติงานและการนิเทศให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น ด้านการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลควรมีการพัฒนาเครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการและการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการนำไปปรับปรุงและพัฒนาควรมีการพัฒนารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา

 

คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา  สารสนเทศในสถานศึกษา

 

Abstract

              The objectives of this research were to study the status, problem, comparison, and suggestion of the information administration in the basic educational schools under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 4 as classified by education level, position and working experience. The sample including 321 administrators, heads of academic departments, and teachers, were selected by a stratified random sampling from 107 schools. A five-point rating scale questionnaire with reliability of .87 was employed in data collection. Percentage, means, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe´ were used in data analysis.

              The research findings were as follows:

  1. An overall and individual aspects of the administration of information in basic education schools under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 4 were found to be at a high level. There had been problems in the administration in all aspects.
  2. In comparison of the opinions of the respondents about the overall and individual aspects of the administration of information in basic education schools it was found that those who differed in educational attainment and position viewed it differently at level .05 of significance. However, the opinions of the respondents differing in work experience were found not to be different at a significant level except in planning and implementation of the administration that were different at level .05 of significance.
  3. For suggestions, schools should have included every involved bodies in their administration, had process, methods and harmonious goals for different sections. Clear frame and timetable of the operation and supervision should have also been planned. The tools using in follow-up, monitoring, and evaluation should have been developed to meet the need and utility. Report of the operation and improvement should have been focused.

                                   

Keywords: School Administration, Information in School

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 292