ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการใช้อำนาจของผู้บริหารสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 128 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

       ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านอำนาจการบังคับ อำนาจตามกฎหมาย และอำนาจเชี่ยวชาญ อำนาจอ้างอิง และอำนาจการให้รางวัล
  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านลักษณะของงาน ด้านความสำเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และด้านความรับผิดชอบ 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ: ความสัมพันธ์  การใช้อำนาจของผู้บริหาร  ความพึงพอใจ

 

Abstract

           The purposes of this research were 1) to study the level of power implementation, 2) to examine the satisfaction of personnel, and 3) to identify the relationships between power implementation of the administrators and work satisfaction of personnel of the Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education. A total of 128 personnel of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education were employed as a sample group of the study. A five-point rating scale questionnaire was used to collect the data. The statistics for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation.

             The results of the study were as follows:

  1. An overall power implementation of the administrators of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education was at a high level. Based on mean scores, from high to low, the power implementation aspects were coercive power, legitimate power, expert power, reference power, and reward power.
  2. The personnel of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education were highly satisfied with their work in terms of nature of work, work achievement, respectful acceptance, career advancement, and responsibility.
  3.    A positive relationship between power implementation of administrators and work satisfaction of the personnel of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education were found with the statistically significant difference level of .05.

 

Keywords: Implementation, Satisfaction, Relationships

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 360