ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณที่เหมาะสมกับโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จากการทดลองใช้ระบบบริหารงานงบประมาณของบุคลากรโรงเรียนกำแพง พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพระบบใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน และผู้ใช้งาน จำนวน 50 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัย พบว่า

           ระบบการทำงานเดิมของระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียน มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ ยากต่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน เอกสารข้อมูลต่างๆติดตามได้ยาก เอกสารเกิดความเสียหาย ยากต่อการสืบค้น ความปลอดภัยในระบบงานเอกสารไม่มี จากการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานงานบริหารงบประมาณเพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดระบบสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของระบบข้อมูลโครงการ ข้อมูลการเบิกเงินงบประมาณ การจัดการข้อมูลเงินงบประมาณที่ได้รับ การนำเข้าข้อมูล การเพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ค้นหาข้อมูล และนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การทำงานทั้งหมดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถลดปัญหาเรื่องการจัดเก็บ การติดตามข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ออกรายงานสารสนเทศ และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และผลการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 จึงทำให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกำแพง

คำสำคัญ: ระบบบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนกำแพง

 

Abstract

             This research aimed at the following 2 objectives: 1) to study and develop the budgeting information system appropriated for Khampaeng school, Uthumphon Phisai District of Si Sa Ket Province under the Secondary Educational Service Area Office 28; and 2) to find the efficiency of the developed system, which was developed using PHP and MySQL as a DBMS. The instrument used in system efficiency assessment was a questionnaire using 5-Level Likert scale evaluated by 5 computer experts and 50 users. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation.

            The research findings were as follows:

         The original work of the budgeting management system for Khampaeng school was a complex function not unified. It’s difficult to share data; tracking data was difficult; the document was damaged, hard to trace, and having no security in documentation system, according to study and analysis, workflow of the officer who responsible for storage budgets management data. The developed system was capable to function according to the specified criteria. It could record various data namely basic system information; project information; budget reimbursement data; budget execution information; budget adoption data; and brining in data, adding, deleting, modifying, updating , searching, and redirecting data from the database to be displayed via web browser.  All functionalities of the system were carried out by using internet in order to alleviate the difficulties in problems of data storage, data assessment, redundant processes, time-consuming works, and papers resource consumption. The system could also be able to perform data sharing, information reporting, and systematic functionality. The performance assessment results evaluated by experts revealed that the developed system obtained a good performance level with the average score of 3.84, whereas the users’ satisfaction showed a very satisfied level with the average score of 4.24. Consequently, the developed system is considered to be conformed and appropriated to the budgeting of Khampaeng School.

             

Keywords: Budgeting Management System,  Khampaeng School

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 172