การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์ วิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลหลังเรียนกับเกณฑ์ปกติ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรปีการศึกษา 2558  จำนวน 2 ห้องๆ ละ 42 คน รวม 84 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกประจำวันของครู สถิติที่ใช้คือ สถิติพื้นฐาน The Wilcoxon Match Pairs Signed Rank Test และ Mann-Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่าได้วงจรปฏิบัติการ 3 วงจร แต่ละวงจรปฏิบัติการประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล วงจรละ 6 แผน รวม 18 แผน นักเรียนร้อยละ 83.33 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลหลังทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ:  ความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  การวิจัยปฏิบัติการ

 

Abstract

          The objectives of this action research study were 1) to study the development of literacy and reasoning abilities by using the interdisciplinary integration, 2) to compare the development of literacy and reasoning abilities after using the interdisciplinary integration with the normal criteria, and 3) to compare the development of literacy and reasoning abilities through the learning by using the interdisciplinary integration with the learning by using regular teaching method. The sample group consisted of 84 Grade three students from two classes of Anuban Phibunmangsahan Vipakvittayakorn School under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3 in academic year 2013, selected by means of the  purposive  sampling. The research instruments included tests, a learning behavior observation form, a student interviewing form, and a teacher’s daily record form. The data were analyzed by using content analysis and, Wilcoxon and Mann-Whitney U tests. There were three learning cycles using the interdisciplinary integration with 6 lesson plans in each cycle emphasizing the development of literacy and reasoning abilities. It was found that of the 42 students in the experimental group, 35 (83.33%) passed the criteria of 75 percent of the full score on the development of literacy and reasoning abilities and that the students in the experimental group had significantly higher, at the level of .05, literacy and reasoning abilities than those in the control group.

 

Keywords:  Action Research, Literacy and Reasoning Abilities, Interdisciplinary Integration Learning

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 268