ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มจำแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 140 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1.  ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างบารมี รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการคำนึงถึงเอกัตบุคคล ตามลำดับ
  2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศ ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีดังนี้

            2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            2.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำงานในสถานศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคำนึงถึงเอกัตบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษา

 

Abstract

             The purposes of this research were to study and compare the leadership of school administrators under Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3. A total of 140 school administrators using the table of Krejcie and Morgan selected by means of a stratified by random sampling were employed in the study. Data collection was conducted by using a five-point rating scale questionnaire and percentage, mean, standard deviation, t – test, and F-test were utilized in the data analysis.

The research results were found as follows: 1)

             the overall results of leadership of school administrators were at a high level. When considering each aspect, charisma leadership (CL) was at the highest level. Consequently the moderate levels were inspiration motivation (IM), intellectual simulation (IS) and individualized consideration (IC); 2) in comparing the leadership as viewed by the respondents classified by gender, working experience and school–sized, the overall opinion had no difference at a significant level. However, in each aspect it was found that (2.1) those who differed in gender viewed the intellectual simulation (IS) differently at .05 level of significance, and (2.2) the opinions of the respondents working in schools with different size were found to be different at level .05 of significance in the individualized consideration (IC).

 

Keywords: Leadership, School Administrators

 


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 343