การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 42 คน ครูจำนวน 511 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งได้ค่าความสอดคล้อง ระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ เป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ธุรการต่อสภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ t-test และ ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายในด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านการบริหารจัดการศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตาม ตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัยมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม  

Abstract

             The objectives of this study were to investigate and to compare the problems in the 3rd Round Operation of External Quality Assurance in vocational colleges in Ubon Ratchathani province as classified by the respondents’ work position, work experience, and the length in the college establishment.The sample included 42 administrators, 511 instructors, and 191 supporting staff in the vocational colleges. A check-list survey questionnaire giving the overall reliability of .96 was employed in data collection. Mean, standard deviation, t-test, and ANOVA were used in data analysis.

The research findings were as follows:

  1. The problems in the 3rd Round Operation of External Quality Assurance in vocational colleges in Ubon Ratchathani province was found to overall exist at a moderate level. For the individual aspects of problems it was found that the result of education in each level and educational type, internal quality assurance, student-centered learning approach and educational management were also found at a moderate level.
  2. The opinions of the respondents toward the problems, as classified by the respondents’ work position, work experience, and the length in the college establishment, were not found to be different at a significant level.

 

Keywords:  3 rd Round Operation of ExternalQuality Assurance

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 247