พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และประสบการณ์จากการอบรมการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมและกลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 380 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณสองทาง (Two-way MANOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการอบรมการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
  2. คุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการอบรมการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีและ พนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
  3. พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 เพศชายมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าเพศหญิง แต่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน  
  4. พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการอบรมมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
  5. พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการอบรมมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 

Abstract

             This research aimed to study health promoting behavior and quality of life of the Bank and for Agriculture and Agricultural Cooperative Officers (Baac) and to compare them based upon their demography and experience received from joining in self-healing in accordance with Buddhist Medicine Program training. The subjects included 380 bank officers working at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives selected by means of a cluster random sampling approach. The questionnaire regarding health promoting behaviors and questionnaires regarding opinions about quality of life were used in data collection. Percentage, average, standard deviation and a two-way multivariate analysis of variance (MANOVA) were employed in data analysis.

The results were as follows:

  1. Health promoting behaviors of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative Officers who participated in self-healing in accordance with Buddhist Medicine Program, as a whole and for all aspects, was found at a high level while those who did not attend the program was found at a moderate level.
  2. The quality of life of the officers attending the program was at a good level while that of those who did not attend the program was at a moderate level.
  3. Male and female officers who participated in the program exhibited different levels of health promoting behaviors at .05 level of significance with males having a higher level of health promoting behaviors than females. The officers from different demographics namely gender, age, level of education, marital status, personal income and household income were found not to be different in the quality of life at a statistically significant level.
  4. The officers who participated in the program had health promoting behaviors higher than those who did not.
  5. The officers who participated in the program had better quality of life than those who did not.

 

Keywords: Health Promoting Behavior, Quality of Life, Self-healing in Accordance with Buddhist          
                Medicine Program              

 

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 310