การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

            ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 71.20 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01

 

คำสำคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

Abstract

            The purposes of this research were to study 1) the level of the management of information technology in education of the vocational college in Chachoengsao province, 2) the level of the learning organization, 3)/the relationship between the management of information technology in education and the learning organization, and 4) the management of information technology in education affecting on learning organization. The samples consisted of 205 administrators and teachers of the vocational college in Chachoengsao province in academic year 2014. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, means, standard deviation, the Pearson’s product moment correlation coefficient, and the stepwise multiple regression.

The research findings were 1) the management of information technology in education of the vocational college in Chachoengsao Province as a whole and individual aspect were at a high level, 2) the learning organization was at a high level, 3) the relationship between the management of information technology in education and the learning organization was positive at a high level with the statistically significant at .01 level, and 4) the management of information technology in education affecting on learning organization of learning resources, learning process, and public private and community collaboration affected the learning organization at 71.20 % with the statistically significance at .01 level.

 

Keywords: Information Technology Administration, Learning Organization

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 266