การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีเพศและประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างกัน

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  121  คน ที่มีเพศและประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ (1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปี ขึ้นไป) แตกต่างกัน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มหาสารคาม ปีการศึกษา 2557  โดยได้มาจากการใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1. การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 35 ข้อ 2. การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ  และ 3. การรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้ F–test (Two–way MANOVA และ ANOVA)

                        ผลการศึกษาพบว่า

  1. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาโดยรวมและจำแนกเพศและประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์จำนวนมากถึงมากที่สุดมีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 31 ข้อ ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจำนวนปานกลางถึงมากที่สุดมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 9 ข้อ และมีการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 10 ข้อ
  2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน
  3. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-5 ปี มีเฉพาะการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี แต่มีการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 11 ปีขึ้นไป
  4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและประสบการณ์ในการสอนต่อการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองต่อการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

 

คำสำคัญ: ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  ปรัชญาวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อน

 

Abstract

This research aimed at studying and comparing perceptions of the nature of science, misperceptions of the nature of science (Nos) and perceptions of philosophy of science (Pos) of 121 junior high science teachers with different genders and teaching experiences (1-5, 6-10 and 11 years and over) who worked at junior high schools under the Office of Secondary Education Service Area, Zone 26, in Maha Sarakham province in the academic year 2014. They were selected using the stratified random sampling technique. The questionnaire was used for data collection which consisted of 3 subscales: perceptions of the nature of science with 35 items, misperceptions of the nature of science with 10 items, and perceptions of the philosophy of science with 20 items. The collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation; and for testing hypothesis, the F-test (Two-way MANOVA and ANOVA) was employed.

    The major findings revealed as follows:

  1. The large to the largest number of science teachers as a whole and as classified according to gender and teaching experience showed perceptions of the nature of science in 31 items at the agreed to the strongly agreed level. The medium number of all groups of science teachers indicated misperceptions of the nature of science in 9 items at the agreed to the strongly agreed level and showed perceptions of the philosophy of science in 10 items at the strongly agreed level.
  2. The science teachers with different genders did not evidence different perceptions of the nature of science, misperceptions of the nature of science and perceptions of the philosophy of science.
  3. The science teachers with 1-5 years of teaching experience showed only more misperceptions of the nature of science than those science teachers with 6-10 years of teaching experience and showed less perceptions of the philosophy of science than those science teachers with 11 years or over of teaching experience.
  4. There was a statistical interaction of these two independent variables only the philosophy of science. Misperceptions of the nature of science. However, there were interactions of these two variables on the nature of science and the misperceptions of the nature of science.

 

Keyword: Nature of Science,  Philosophy of Science, Misconception

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 248