การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน จากการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งสุ่มมาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม และเศษส่วน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อมีค่าความยากตั้งแต่ .30 ถึง .63 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .21 ถึง .56 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ

ผลวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น                มีประสิทธิภาพ 82.08/82.00 และ 81.91/80.28 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติต่ำกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฏี Constructivist อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist

 

Abstract

            The research aimed to 1) develop the lesson plans on a decimal and fraction by using 4MAT, a constructive theory-based teaching methods and a conventional method according to the 80/80 criterion and to 2) compare the mathematics learning achievement of Mathayom suksa I students (grade 7) who were taught by the different teaching methods in the study.

            The sample used in the research was Mathayom suksa I students of Pluakdaeng Pittayakom school under the jurisdiction of the Office of the Secondary Educational Service Area Office 18 in the second semester of the academic year 2013. The total of 105 students was selected by a cluster random sampling. The research instruments consisted of the lesson plans based on 4MAT, a constructive theory-based teaching methods and a conventional method and the multiple achievement test of 30 items with a difficulty value ranging from .30-.63, a discrimination value ranging from .21-.56 and a confidence value equivalent to .83. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, percentage, repeated measures analysis of variance.

           The research findings were as follows:

  1. The efficiency of the lesson plans based on the decimal and fraction in by using 4MAT, a constructive theory-based teaching methods and a conventional teaching method as developed by the researcher was equivalent to 82.08/82.00 and 81.91/80.28 meeting the established criteria.
  2. The achievement after learning and the achievement after learning for two weeks of the students who were taught by a conventional teaching method were lower than that of those who were taught by 4MAT and constructive theory-based teaching methods at .01 level of significance.

 

Keywords: Mathematics Learning Achievement, 4MAT Teaching Methods, Constructive Theory-based Teaching Method

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 302