การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

ผลการวิจัยพบว่า 

         1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านการยอมตาม ด้านกาหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการผสมผสาน ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับน้อย

         2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารงาน และขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกันมีการจัดการความขัดแย้ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 คำสำคัญ: ความขัดแย้ง ผู้บริหารสถานศึกษา

 

Abstract

           The research aimed to study and compare the conflict management of the school administrators under the jurisdiction of the Office of Suratthani Primary Education Service Area 3. The samples were 133 school administrators affiliated to the jurisdiction of the education service office in the study in the academic year 2014. The research instrument was a five-rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test.

The research findings were as follows.

  1. The conflict management by the school administrators was moderate. Considering the individual issues, it was found that the conflict management in the issues of acquiescence and avoidance was moderate. The management in the issues of intermingling and reconciliation was at a low level.
  2. A comparison of the conflict management showed that there was no difference found among the school administrators who had different educational levels, different working experiences and who worked at different sized schools.

Keywords:  Conflict, School Administrators.


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 232