โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุบลราชธานีและเพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลและค่าพารามิเตอร์ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 810 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าดัชนี KMO  ค่า Bartlett’s test และการทดสอบค่าไค-สแควร์ โดยใช้โปรแกรม Mplus

ผลการวิจัยพบว่า

  1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( =484.673, df = 264, /df =1.836, p = 0.420, SRMR = 0.015,  RMSEA=0.032, CFI=0.991, TLI = 0.988) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดเชิงอนาคต ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (DE=0.191) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (DE=0.096) บุคลิกภาพ (DE=0.152) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคิดเชิงอนาคต ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (IE=0.138) การกำกับตนเอง (IE=0.080) บรรยากาศในชั้นเรียน (IE=0.213) และตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดเชิงอนาคตได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู (DE=0.170,IE=0.092)ยุทธศาสตร์การเรียน (DE=0.429,IE=0.154) ตัวแปรทั้งหมดภายในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการคิดเชิงอนาคตได้ร้อยละ 88.90  
  2. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่า ไม่มีความแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล (χ2 = 976.552, df = 951, p-value = 0.277, χ2/df = 1.027, CFI = 0.999, TLI = 0.999, RMSEA = 0.010, SRMR = 0.024) แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ (△ χ24-3  =  2452.751,△df4-3  = 15, ค่าวิกฤติ = 24.996, a=0.05)

 

คำสำคัญ:  การคิดเชิงอนาคต  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล

 

Abstract

          The research aimed to study and develop the causal model of the futuristic thinking of the upper school students in Ubon Ratchathani province and to test an invariance of the model in question and the value of parameter of the casual model of the futuristic thinking of the upper school students in the small-, medium- and large-sized schools.  The samples used in the research were 810 upper school students in the first semester of the academic year 2015.  They were derived by means of a multistage random sampling. The research instrument was a test of twenty-seven observable variables.  Statistics were percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, co-relation coefficient, Bartlett’s test, and  chi-square.

The research findings were as follows.

  1. The model in the study was in accordance with the empirical data ( =484.673, df = 264, /df =1.836, p = 0.420, SRMR = 0.015, RMSEA=0.032, CFI=0.991, TLI = 0.988).   The variables which directly influenced the futuristic thinking were: attitude towards learning (DE=0.191),  achievement motivation (DE=0.096), personality (DE=0.152).  The variables which indirectly influenced the futuristic thinking were democratic upbringing (IE=0.138),  self-monitoring (IE=0.080),  classroom atmosphere (IE=0.213).  The variables which both directly and indirectly influenced the futuristic thinking were teachers’ teaching behavior (DE=0.170,IE=0.092), learning strategies (DE=0.429,IE=0.154).  All the variables in the model in question could explain the variance of the futuristic thinking by 88.90%.
  2. The test result of an invariability of the model between the small-, medium- and large-sized schools showed that there was no variance of the model (χ2 = 976.552, df = 951, p-value = 0.277, χ2/df = 1.027, CFI = 0.999, TLI = 0.999, RMSEA = 0.010, SRMR = 024).  There was a variance of the parameter (△ χ24-3 = 2452.751,△df4-3  = 15, ค่าวิกฤติ = 24.996, a=0.05).

Keywords: futuristic thinking,  causal model,  invariance of modelดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 256