ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาท้องถิ่นกับผลการดำเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกับผลการดำเนินงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน ธ.ก.ส. จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำแหน่งงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 301 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยการประเมิน IOC  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F

 ผลการวิจัยพบว่า

        1. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับ ผลการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

          2.  เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานธนาคาร  ธ.ก.ส. จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ  และระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำแหน่งงาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด้านร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนการดำเนินงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การร่วมดำเนินงาน ด้านการร่วมติดตาม และประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

Abstract

            The research aimed to study the relation between the participation in the local development activity and the performance result of the implementation of the staff of the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperative in the lower part of northeast Thailand 2 and to compare the participation level as classified by sex, age, educational levels, monthly incomes and positions.

            The samples in the research were 301 personnel of  the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives in the lower part of northeastern Thailand 2.  They were derived by a stratified random sampling.  The research instrument was a questionnaire.  Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, t-test and F-test.

The research findings were as follows.

  1. The bank personnel’s participation in the local development activity was positively related to the implementation of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives in the lower part of northeastern Thailand 2.
  2. Considering the participation level of the bank staff in the local development activity according to the personal factors, it was found that the respondents who were different in sex and educational levels had no different level of participation. The respondents who were different in age, monthly incomes and positions had a different level of participation in the local development activity in terms of knowing the problems and their causes and planning at a statistical significance of 0.05. They also had a different level of participation in terms of decision, joining in implementation,  follow-up and evaluation at the statistical significance of 0.01.

Keywords:   Participation,   Local Development Activity,  Lower part of Northeast Thailand  2

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 144