การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และ 2)เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือภาษา PHPMyAdmin และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL โดยใช้แบบประเมินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้ 2) ด้านการประมวลผลของระบบ 3) ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ 4) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

              1) ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีขอบเขตและหน้าที่ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ครู และผู้ดูแลระบบ ซึ่งการทำงานของระบบเป็นไปตามหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามขอบเขตที่กำหนด

               2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้งานจำนวน 9 คน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06

คำสำคัญ: งานธุรการ สารบรรณ ระบบฐานข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

 

Abstract

                The research aimed to develop the information system of the clerical work  for the document work in the school network group 6 under the jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 3 and to evaluate the efficiency of the system in the study. The research instruments were PHPMyAdmin and the database system using MySQL. The evaluation form was used in four aspects:  communication between the system and users, the system processing, the system security, and satisfaction of the system users. Statistics used in data analysis were arithmetic mean and standard deviation.

             The research findings were as follows. 

            1) The clerical work system for  the document administration of the network under study was divided into four groups: administrators, general administrative staff, teachers and system keepers. 

             2) The system as evaluated by five experts for its efficiency revealed that the system was efficient at the highest level; its arithmetic mean was equivalent to 4.64 and standard deviation was equivalent to 0.09.  The system as evaluated by nine users showed that it was efficient at the highest level; its arithmetic mean was 4.84 and its standard deviation was equivalent to 0.06.

Keywords:  Clerical work,  Document, Database System,  Office of Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 3

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 175