ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

         การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11,489 กรมธรรม์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จำนวน 371 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F

        ผลการวิจัยพบว่า ผู้เอาประกันให้ความสำคัญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 47 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เอาประกันที่มีอายุต่างกัน พิจารณาปัจจัยด้านราคาและด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เอาประกันที่มีอาชีพต่างกัน พิจารณาปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน ผู้เอาประกันที่มีรายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษาต่างกัน พิจารณาปัจจัย ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล การตัดสินใจซื้อ ประกันชีวิต

 

Abstract

            The research aimed to study and compare the factors influencing a decision to buy life insurance from Muangthai Life Insurance in Ubon Ratchathani as classified by sex, age, marital status, occupations, monthly income and educational levels. The population in the study totaling 11,489 was those who bought life insurance. The samples were 371, derived by a proportionately stratified random sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire with an entire confidence value equivalent to .88. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

            The research findings were as follows: Life insurance claimants prioritized the factors influencing a decision to buy life insurance from Muangthai Life Insurance at a high level in all aspects. Individual aspects could be arranged in a descending order: personnel, physical characteristics, service, price, products, outlets and marketing promotion. Products, service processes, price, physical characteristics could predict a decision to buy a life insurance by 47%. Concerning a comparison of the factors influencing a decision to buy a life insurance as classified by the personal factors, it was found that the insurance claimants who were different in age had a different consideration of price and physical characteristics at the sfatistically significant level of .05. The claimants who had a different occupation had different consideration of the service processes. Those who had different monthly incomes and educational levels had a different consideration of the physical characteristics at the sfatistically significant level of .01.

Keywords:  Influencing Factors, Decision to Buy, Life Insurance.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 167