วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2557
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 17 ฉบับ

6.ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (บัวศรี))
เข้าดู 268 ครั้ง
10.การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้เขียนงานวิจัย (ภรณี หลาวทอง, โกเมท จันทรสมโภชน์, อัมพร พร้อมจิตร และปรมา)
เข้าดู 230 ครั้ง13.การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
ผู้เขียนงานวิจัย (จีระศักดิ์ ศรีโกศล และวัชรินกร เมฆลา)
เข้าดู 224 ครั้ง

14.การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เขียนงานวิจัย (ตะวัน พันธ์ขาว และภัควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา)
เข้าดู 279 ครั้ง