วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2560
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 15 ฉบับ
1.การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้เขียนงานวิจัย (กฤตนันท์ พาณิชพงศกร อรุณ จุติผล และ สมพร ญาณสูตร)
เข้าดู 216 ครั้ง

2.โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (เกรียงชัย โคตรอาษา และ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม)
เข้าดู 229 ครั้ง


4.ศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดขอนแก่น
ผู้เขียนงานวิจัย (นัทชา โสภาพร และ ปรีดา ไชยา)
เข้าดู 148 ครั้ง11.กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ผู้เขียนงานวิจัย (พัชนี หนูเหมือน อรุณ จุติผล และ สำเริง จันชุม)
เข้าดู 166 ครั้ง

12.โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ และ กชกร เจตินัย)
เข้าดู 145 ครั้ง

13.แนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่
ผู้เขียนงานวิจัย (วิโรจน์ สิมะทองธรรม)
เข้าดู 174 ครั้ง


15.กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้เขียนงานวิจัย (สิริพร โพธารินทร์ และ นลินี ทองประเสริฐ)
เข้าดู 199 ครั้ง