วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 20 ฉบับ
1.ละครโทรทัศน์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้เขียนงานวิจัย (กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย)
เข้าดู 182 ครั้ง


3.ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ผู้เขียนงานวิจัย (ชไมพร คำเอียด วิชิต สุขทร และ สุภาพ เต็มรัตน์)
เข้าดู 177 ครั้ง

4.การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เขียนงานวิจัย (ญาตา เรืองศรีตระกูล รักชาติ ท่าโพธิ์ และ คัชรินทร์ เวชช)
เข้าดู 134 ครั้ง


6.การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (ธนวัฒน์ คงเมือง ธีรวุฒิ เอกะกุล และ วิรุฬห์ นิลโมจน์)
เข้าดู 203 ครั้ง


8.พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู้เขียนงานวิจัย (เนติวัฒน์ กิจบรรทัด เพียงพิศ ศรีประเสริฐ และ สุภาพ เต็มร)
เข้าดู 122 ครั้ง

9.การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้เขียนงานวิจัย (ประจักษ์ ทองเลิศ อมรรัตน์ พันธ์งาม และ ประกาศิต อานุภาพแส)
เข้าดู 127 ครั้ง


15.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้เขียนงานวิจัย (ศุภาวีร์ มากดี สุวัฒน์ บรรลือ และ ธนรัฐ โชติพันธ์)
เข้าดู 126 ครั้ง

16.การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียนงานวิจัย (สุดาพร เลิศวงหัส สมพร เรืองอ่อน และ สมปอง รักษาธรรม)
เข้าดู 101 ครั้ง


18.การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (อัยรดา พรเจริญ และ ฐิติพร อุ่นใจ)
เข้าดู 141 ครั้ง

19.Interaction between Direct and Indirect Lesson Presentation Types with the Feedbacks by Teacher and Program in Online Learning Affecting Learning Achievement on Basic Computer Programing of Undergraduate Students
ผู้เขียนงานวิจัย (Suwat Banlue Prachit Intakanok Nootjaree Boonket and Kajoh)
เข้าดู 119 ครั้ง

20.Interaction of Communication Formats and Personality in Teaching Problem Solving in Virtual Reality Flipped Classroom upon Abilities in Problem Solving of Undergraduate Students
ผู้เขียนงานวิจัย (Somkiet Phetmark Prachit Intakanok Udom Homkum and Kajohnsak)
เข้าดู 122 ครั้ง