วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 17 ฉบับ

2.การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้เขียนงานวิจัย (พจมาลย์ เศษน้อยและ เฉลิมชัย หาญกล้า)
เข้าดู 318 ครั้ง


4.การพัฒนาชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้เขียนงานวิจัย (มลิวัลย์ อุ่นอ่อนและ นพดล จันทร์เพ็ญ)
เข้าดู 280 ครั้ง


6.กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
ผู้เขียนงานวิจัย (ละอองดาว แก้วดี สุณีย์ ล่องประเสริฐ และพิมพ์แพร พุทธิชีวิน)
เข้าดู 272 ครั้ง

7.คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียนงานวิจัย (วินัย หมื่นรักษ์ และนพรัตน์ ชัยเรือง)
เข้าดู 273 ครั้ง
11.การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้เขียนงานวิจัย (อรวรรณ์ มันใส และพจนีย์ เสงี่ยมจิตต์)
เข้าดู 257 ครั้ง