วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2558
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 12 ฉบับ

2.แนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (นพพร จันทรเสนานครชัย ชาญอุไรและ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์)
เข้าดู 234 ครั้ง

11.การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ผู้เขียนงานวิจัย (สุรัตน์วดี บัวเพชร และ อโนทัย ประสาน)
เข้าดู 650 ครั้ง

12.สภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (อรนิตย์ สุวรรณไตรย์ชวนคิด มะเสนะ และอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์)
เข้าดู 264 ครั้ง