วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 12 ฉบับ8.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้เขียนงานวิจัย (วิทยา ชุมหล่อ เบญจพร ชนะกุล และ จุติพร อัศวโสวรรณ)
เข้าดู 297 ครั้ง