วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2559
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 15 ฉบับ
1.ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เขียนงานวิจัย (คณาวุฒิ มั่นอยู่ ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล และ ประวิ อ่ำพันธุ)
เข้าดู 334 ครั้ง

2.พฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน
ผู้เขียนงานวิจัย (คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี ธีรวุฒิ เอกะกุล และ สุดาพร ตังคว)
เข้าดู 273 ครั้ง


8.สภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผู้เขียนงานวิจัย (เพชรบุญ ฟักเกตุ ชมพูนุท โมราชาติ และ อุทัย อันพิมพ์)
เข้าดู 599 ครั้ง
12.ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียนงานวิจัย (ศิริลักษณ์ มหาลี มณฑิชา รักศิลป์ และ ธีรวุฒิ เอกะกุล)
เข้าดู 279 ครั้ง

13.ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เขียนงานวิจัย (สุภาวดี พุฒิหน่อย วรรณนิภา บุญระยอง สมพงษ์ ศรีบุรี สันทนา)
เข้าดู 260 ครั้ง