วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

กรกฏาคม-ธันวาคม 2559
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
สารบัญ
บทความวิจัยจำนวน 15 ฉบับ
1.การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัว และชุมชนในพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ผู้เขียนงานวิจัย (กฤติธัช ทองอบ สงครามชัย ลีทองดี และ ประเสริฐ ประสมรักษ์)
เข้าดู 381 ครั้ง4.ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้เขียนงานวิจัย (ฐานันท ขวัญเมือง อรุณ จุติผล และ พรศักดิ์ จินา)
เข้าดู 263 ครั้ง


6.รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (CUP Split) กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียนงานวิจัย (ปภัสราภรณ์ นานรัมย์ สงครามชัย ลีทองดี และ โกเมนทร์ ทิวทอง)
เข้าดู 326 ครั้ง

11.ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ผู้เขียนงานวิจัย (วิโปรด โรจนอธิกุล อรุณ จุติผล และ สมพร ญาณสูตร)
เข้าดู 272 ครั้ง